kettlebell.sk

Podmienky používania stránky kettlebell.sk

Vitajte na stránke kettlebell.sk, vlastnenej, vytvorenej a vedenej firmou MVDr. Matúš Pagáč - KETTLEBELL.SK (ďalej len “Firma”). Kettlebell.sk je internetová stránka zameriavajúca sa na poskytovanie informácií o nástroji na cvičenie zvanom kettlebell a o súvisiacich nástrojoch. Pokiaľ nie je explicitne inak stanovené, akákoľvek súčasná alebo budúca služba umiestnená alebo pripravovaná na stránke kettlebell.sk sa bude riadi Podmienkami používania stránky kettlebell.sk (ďalej len "Podmienkami používania").

Navyše poskytuje možnosť nákupu týchto nástrojov v internetovom obchode.

Používaním, zaregistrovaním a prehliadaním stránky kettlebell.sk súhlasíte s Podmienkami používania. Keďže Podmienky používania obsahujú právne náležitosti a obmedzenia, prečítajte si ich pozorne.

 1. Súhlas
 2. Platné podmienky a obmedzenia použitia
 3. Objednávka
 4. Popisy produktov
 5. Ceny
 6. Platba
 7. Dodacie a platobné podmienky
 8. Záruka a reklamácia
 9. Registrácia
 10. Nakladanie s osobnými údajmi
 11. Odoslanie návrhov na zmenu
 12. Porušenie Podmienok užívania
 13. Copyright
 14. Záverečné ustanovenie

1. SÚHLAS

Používaním, prehliadaním a nakupovaním produktov na stránke kettlebell.sk sa zaväzujete bezpodmienečne dodržiavať tieto Podmienky používania a akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa použitia produktov a služieb Firmy.

2. PLATNÉ PODMIENKY A OBMEDZENIA POUŽITIA

Použitie stránky kettlebell.sk sa povoľuje zo strany používateľov iba na osobné a nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že pri porušení Podmienok používania vám môže byť odoprený prístup na stránku kettlebell.sk. Akákoľvek podobná akcia zo strany Firmy môže byť vykonaná bez predchádzajúceho varovania alebo vyzvania.

3. OBJEDNÁVKA

Všetky produkty ponúkané v našom katalógu sú objednateľné vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu:

V ponuke máme zatiaľ kettlebelly rôznych váhových kategórií a tri druhy DVD, rozložené na dve hlavné stránky, prístupné z ponuky v sekcií Obchod. Po nájdení konkrétneho produktu, o ktorý máte záujem, sa vždy pri ňom (hneď vedľa ceny) nachádza veľké tlačidlo “Kúp si ma”, ktorého stlačením presuniete produkt do vašej nákupnej tašky. Po umiestnení produktu do tašky máte možnosť pokračovať vyplnením objednávkového formuláru.

Vašu už zadanú objednávku máte právo zrušiť do 24 hodín od jej objednania. Ak tak nespravíte pri objednaní poštou, všetky nasledujúce poplatky súvisiace s jej vrátením, prípadne opotrebovaním môžu byť zákonne vymáhané.

V prípade akýchkoľvek problémov s objednávaním, doručovaním alebo platbou by Firma mala byť bezodkladne kontaktovaná.

4. POPISY PRODUKTOV

Kettlebell.sk sa snaží byť čo najpresnejší v priloženych popisoch k ponúkaným produktom. Nezaručuje však úplnú presnosť popisov. Ak obdržíte produkt, ktorý je úplne nevyhovujúci popisu na stránke, máte právo ho vrátiť v nepoužitom stave.

5. CENY

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny v obchode sú úplné ceny za daný produkt bez ceny vzniknutej odoslaním produktu poštou (resp. kuriérskou službou), pri voľbe odoslania objednávky poštou. Úplnú cenu objednávky vrátane všetkých poplatkov je možné vidieť v treťom (nezáväznom) kroku objednávacieho procesu.

6. PLATBA

Platba za tovar môže byť uskutočnená platbou osobne zástupcovi Firmy (pri osobnom odbere tovaru) alebo až pri preberaní zásielky (pri odbere dobierkou).
Pri objednávaní do zahraničia platia osobitne dohodnuté podmienky platné pre Firmu a používateľom.

7. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou, alebo kuriérskou službou na používateľom zvolenú dodaciu adresu.

Predávajúci sa zaväzuje:

Kupujúci používateľ sa zaväzuje:

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný si tovar vo vlastnom záujme skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny (podľa svojho rozhodnutia).

Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo odhalené pri prevzatí zásielky, je potrebné uplatniť zo strany kupujúceho okamžite po jeho odhalení: pri vybalení resp. po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebudú akceptované.

Dĺžka záručnej doby je daná zákonom a trvá 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie výrobku (alebo jeho častí) spôsobené bežným používaním, nesprávnym používaním výrobku, alebo jeho nesprávnym skladovaním. Uplatnenie záruky sa týka vyrobných vád a bude posúdené v rámci reklamačného procesu.

Kupujúci je oprávnený v prípadoch stanovených zákonom odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy voči predávajúcemu je účinné v okamihu, keď je predávajúcemu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

O reklamácii nás informujte telefonicky, e-mailom alebo písomne. Následne tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vaše meno a adresu.

Reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru Firmou. V prípade dlhších reklamácií bude používateľ priebežne informovaný o stave reklamácie.

9. REGISTRÁCIA

Používateľ sa nesmie vydávať alebo svojim konaním poškodzovať identitu, dobré meno iných užívateľov alebo iných právnických alebo fyzických osôb, ktorí službu nepoužívajú. Na podnet takto poškodeného užívateľa si prevádzkovateľ stránky vyhradzuje právo zmazať údaje o tomto používateľovi.

10. NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Všetky údaje vložené a zaznamenané na kettlebell.sk (emailová adresa a ostatné osobné údaje zadané pri registrácii) nebudú nikdy zverejnené ani poskytnuté tretím stranám. Pri nakladaní s vašimi údajmi postupujeme podľa ustanovení zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovom predaji.

Používateľ má právo požiadať emailom alebo telefonicky o zmazanie všetkých osobných údajov spojených s jeho osobou.

11. ODOSLANIE NÁVRHOV NA ZMENU

Kettlebell.sk sa vždy snaží meniť, zlepšovať a vytvárať nové ponúkané služby. Ak máte nejaké návrhy týkajúce sa možných zmien na stránke kettlebell.sk, chceli by sme ich počuť. Každý návrh však pred posúdením musí spĺňať Podmienky používania. Firma nie je povinná tieto návrhy implementovať do stránky kettlebell.sk a zodpovedná osoba na kettlebell.sk si vyhradzuje právo bezdôvodne odmietnuť akýkoľvek návrh.

12. PORUŠENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

Ak porušíte tieto Podmienky používania alebo akékoľvek iné práva Firmy, Firma si vyhradzuje právo presadiť si všetky zákonné nároky, vrátane zrušenie používateľských kont na všetkých strákach v jej moci.

Ak ste si vedomý akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok užívania, ohláste ich prosím na:

MVDr. Matúš Pagáč - KETTLEBELL.SK
Medená 23
811 02 Bratislava

13. COPYRIGHT

Všetok obsah tejto stránke, čiže texty, grafika, fotky, logá, tlačidlá, prevzatia a design je vlastníctvom Firmy, s výnimkou grafických symbolov (ikon) na stránkach, ktoré podliehajú copyrightu ich vlastných autorov a vlastníkov. Všetok obsah stránky podlieha platným zákonom Slovenskej republiky.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná zmena: 1.7.2008

Zatvoriť okno